máy mài GWS 060 Professional

Máy mài cầm tay GWS 060 Professional chất lượng cao

Máy mài cầm tay GWS 060 Professional chất lượng cao

- Máy mài góc GWS 060 Professional được cải tiến từ máy mài GWS 6-100, kế thừa những tinh hoa của GWS 6-100 và được cải tiến tốc dộ không tải lớn hơn để làm việc với hiệu suất cao