que hàn điện từ phế thải

Dùng phế thải để sản xuất que hàn điện

Dùng phế thải để sản xuất que hàn điện

Nếu không có giải pháp thu hồi tái chế thì công ty phải trả tiền thu gom cho Công ty vệ sinh môi trường là 320.000 đồng/tấn rác thải. Sau một năm áp dụng, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí